…od strategie k činům…

Setkávání lídrů společností

Ústřední téma: Současné trendy strategie řízení společnosti

Myšlenkovým těžištěm a podstatou cyklu setkávání lídrů společností, je posílit schopnost vedení společností pochopit základy tvorby strategické koncepce řízení moderní společnosti. Hlavním cílem je porozumění a seznámení s funkcí, podstatou a metodami strategického řízení. Jednotlivé problematiky, které budou formou řízené diskuse probírány, jsou zaměřeny zejména na osvojení a vymezení pojetí strategie společnosti a jejich strategických cílů, strategickou diagnostiku,monitorování okolí společnosti a prognózování jejího vývoje. Pozornost je věnována všem důležitým aspektům, kterými by se moderní konkurenceschopná společnost měla řídit. Jde zejména o metody umožňující analyzovat správně kroky, které vedou k úspěchu společnosti jako celku a k podpoře týmové spolupráce ve společnosti. Základem pro koncipování témat je vytvářet zcela racionální úvahy o budoucím vývoji společností z hlediska jejich priorit a dalších analýz pro zkvalitnění strategického rozhodování.

Forma: Interaktivní řízená rozprava

Dílčí témata mají mnoho rozmanitých podob a souvislostí a je proto přínosné konfrontovat osobní zkušenosti účastníků s neustále se měnící realitou.

Zveme: Vrcholový management – Představitele vrcholového managementu soukromého, veřejného i neziskového sektoru. Majitele firem a společností, členy představenstev, jednatele a vrcholové manažery, kteří mají zájem porozumět kontextu své manažerské práce a strategického řízení, odborníky, specialisty a analytiky, kteří se podílejí na přípravě formování koncepcí a rozvojových záměrů společností a organizací.

Prostředí: Výjimečné prostředí se specifickou atmosférou! Dali jsme si záležet na výběru místa setkávání a volíme netradiční a výjimečné prostředí Galerie Art Azeret www.galerieazeret.cz se specifickou atmosférou a přidanou hodnotou skýtající kulturní zážitek. Součásti programu setkávání bude doprovodný společenský program, který přítomným účastníkům umožní poznat se s významnými osobnostmi z kultury a umění.

Podpora: Tereza Herz Pokorná – Zakladatelka a majitelka galerie, známá herečka, scénaristka a asistentka režie filmových a divadelních projektů.

Kulinářství : Annelie Herz: Talentovaná vyznavačka tajů kuchyně a kulinářského umění připravila menu, která budou podávána  v průběhu jednotlivých setkávání.

Co připravujeme: Představení diskusních bloků

 

… tvorba strategie

Postup zpracování strategie a její zavedení do praxe

Základní pilíře pro strategické řízení podniku a vize. Důležité faktory plánování
aktivit společnosti, Jak úspěšně delegovat úkoly ve společnosti, Jak sledovat,
zda naplňuje společnost své vize.

Strategie a strategické řízení

Základy strategického managementu, Strategický vztah a vazby, Význam informací pro
řešení strategického vztahu, Vývojové tendence strategického řízení, Vznik a vývoj strategického řízeni, Základní přístupy ke strategickému řízení.

Strategie a identifikace konkurenční pozice společnosti

Analýza konkurence, analýza konkurence v odvětví, analýza konkurentů, analýza atraktivity odvětví., Analýza vnitřního prostředí, Evaluace dosavadní strategie, analýza výsledků v jednotlivých oblastech, analýza citlivosti společnosti, Analýza strategických skupin.

Formulace mise, vize, strategických cílů a velitelského rozhodnutí

Poslání společnosti, Formulace mise, Oblasti a úrovně strategie, Cíle společnosti, jejich stanovováni, Analýza vlivu zájmových skupin. Analýza vnějšího prostředí, analýza hybných sil v oboru činnosti společnosti, Metoda tvorby scénářů.

Specifické rysy strategických procesů

Modely strategického řízení, Paradigma strategického řízení, Strategické řízení jako proces, Vybrané modely procesu strategického řízení Strategický plánovací cyklus a jeho význam pro tvorbu poslání a cílů.

Strategické myšlení

Nástroje řízení firemní kultury a sdílení hodnot se zaměstnanci. Firemní kultura a vnitrofiremní komunikace. Metody vytváření atmosféry spokojenosti a ztotožnění s firmou. Analýza faktorů úspěchu, klíčové faktory úspěchu, analýza konkurenceschopnosti, SWOT analýza, Modely úspěšnosti společnosti .

Správný výběr varianty strategie řízení

Volba strategie, Srovnávací analýzy, Generováni strategických alternativ, volba strategie, typy strategií (integrační, intenzivní, diverzifikační, obranné), výběr vhodné
strategie, Analýza kritických faktorů úspěchů podniku.

Implementace strategie

Implementace strategie, Organizační struktura, organizační procesy, obsazování rolí.  Řízení strategické změny, Postupové kroky v tvorbě

strategie, Generické konkurenční strategie, Organizační příprava na zavedení strategie, rekonfigurace operačních procesů, realizace strategie s podporou plánovacích a administrativních systémů.

 …jak efektivně řídit lidské zdroje…

Lidský potenciál a jeho strategické řízení.

Pochopení lidského potenciálu a jeho strategické řízení je základem úspěchu každé organizace, týmu, firmy a společnosti. Jak připravit kvalitně analýzu efektivnosti a účelnosti využití lidských zdrojů. Co může přinést zpracování kompetenčního modelu společnosti a význam personálního auditu, jako nástroje, který napomůže zjistit, kdo je největším přínosem, kdo není plně využitý a kdo je největším rizikem či zátěží. Průvoce všemi aspekty metod a podpor v řízení lidských zdrojů.

Řízení, koučování, vedení – co říká praxe?

Rozvojem lidí k rozvoji organizace – jak zvyšovat výkon společnosti využitím jejich vnitřních zdrojů. Efektivní řízení firemních systémů a maximální
rozvoj (vytěžování) lidských zdrojů. Význam lidského faktoru při řízení společnosti a
týmová  spolupráce.
.

Jak správně řídit talent ve společnosti?

Jak se získává talent? A jak ho řídit? Jak se dá využít, aby společnost dosáhla úspěch? Jak vytvořit z talentů konkurenční výhodu společnosti?

Jaké jsou trendy v motivovanosti a spokojenosti?

Chcete motivované zaměstnance? Jděte příkladem! buy viagra Studie a zkušenosti zaměstnavatelů potvrzují, že motivovanost zaměstnanců zdaleka neodvisí od výše finančních odměn, benefitů a jiných zažitých výhod.   

Soft skills a jejich význam pro kvalitu lidského kapitálu.

Zvyšování produktivity znalostních pracovníků. Klíčem je identifikovat a odstraňovat bariéry v jejich  každodenní interakci. Jednou z priorit je knowledge management.

Efektivní rozvoj kompetencí týmu.

Pro které lidi bude spolupráce obtížná? Jaká rizika musí tým překonat pro dosažení týmových výkonů.

Leadership vs. management.

Je lepší firma s perfektním managementem, ale slabým lídrem, nebo s dokonalým lídrem, ale s špatným managementem? Pozor na 5 přežitých strategií vedení zaměstnanců.

Diverzita: příklady hodné následování!

Lidé, kteří mají bohatý osobní život, jsou pro firmu hodnotnější. Ti, kdo zasvětili všechen čas jen práci, ztrácejí odstup a nemohou mít kvalitní výsledky.

Měření lidského faktoru.

Lidský faktor hraje významnou roli pro budování zákaznické loajality a také ovlivňuje objem prodejů. Dá se ale skutečně nějak změřit? 

                                               … budování Image společnosti…                                

Význam mediálního tréninku

Náročné situace v komunikaci, jednání v krizi, schopnost efektivně reagovat na dotazy novinářů a efektivně zvládnout rozhovory. Příprava na veřejné vystupování a rétoriku.

Krizová komunikace

Krizová komunikace je nedílnou součástí public relations aktivit. Naším úkolem v případě, se objeví problém a je třeba mu čelit – ideálně tak krizi předejít – je okamžitá reakce na negativní aspekty, které poškozují zájmy klienta a vytváří tak negativní povědomí o společnosti v očích cílových skupin.

Korporátní komunikace

Strategie udržení a vytváření firemní reputace. Nástroje takové komunikace zahrnují mapování nositelů vlivu, profilování top managementu, příprava sdělení, vztahy s klíčovými médii a mediální školení.

Interní podniková komunikace

Klíčovou cílovou skupinou jsou zaměstnanci. Správná komunikace s nimi, motivace a efektivní tok informací, příprava sdělení v krizových situacích, v případě restrukturalizace, akvizic a fúzí – to jsou oblasti, které nelze pomíjet.

Vztahy s médii

Vztahy s médii jsou i nadále jedním z nejúčinnějších nástrojů public relations. Stabilní, plánovaný a dlouhodobý přísun správných sdělení klíčovému publiku – prostřednictvím libovolných médií – pomůže dosáhnout požadovaného podílu na trhu, prodávat produkty nebo služby, zvyšovat povědomí a budovat si konkurenční výhodu.

Public Relations

Příprava a realizace PR kampaně jak v České republice, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy. Podpora budování značek, uvedení nových produktů či služeb, zlepšení celkové vnímání firmy. PR jako integrální součást celkové obchodní, marketingové a komunikační strategie.

Další informace: Národní manažerské centrum: www.ncr-mc.com

Kateřina Šnedarová            

manažerka centra

GSM: 731 181 801

E-mail: topnmc@gmail.com

pixelstats trackingpixel
Příspěvek byl publikován v rubrice Workshopy a jeho autorem je Tereza. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.